Bienvenue sur shop.imagicasa.be !

Bienvenue sur shop.imagicasa.be !

Bienvenue sur shop.imagicasa.be !

Bienvenue sur shop.imagicasa.be !

Bienvenue sur shop.imagicasa.be !

Bienvenue sur shop.imagicasa.be !

Mentions légales

A/ DISCLAIMER

Onderstaande regeling is van toepassing op alle Internet-initiatieven van NEXT DREAM B.V. met maatschappelijke zetel te Falconpoort 23, 2000 Antwerpen en ondernemingsnummer 0548.667.137, hierna genoemd “Imagicasa”. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals bepaald in de bepalingen m.b.t. de privacy. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

1. AANSPRAKELIJKHEID
Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

Imagicasa sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door Imagicasa gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. Dit ongeacht of Imagicasa zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. De verantwoordelijkheid voor artikels, foto’s en/of enig ander materiaal aangeleverd door derden berust uitsluitend bij desbetreffende derde.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie dat via Imagicasa werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.

2. AUTEURSRECHT
Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen'” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk.

Voor de reproductie of het gebruik van enige vorm van informatie is steeds voorafgaande toestemming vereist.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij Imagicasa en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Imagicasa.

Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen.

In ieder geval vrijwaart u Imagicasa tegen aanspraken van derden.

3. AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE
Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar een pagina op de website van Imagicasa is mogelijk mits voorafgaand contact met onze webmaster en uitdrukkelijke goedkeuring van Imagicasa. Het volledige URL-adres van de website van Imagicasa moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

Omgekeerd vindt u op de website van Imagicasa hyperlinks naar websites van derde partijen.De vermelding van dergelijke websites wordt enkel informatief voor de gebruiker weergegeven.

Imagicasa kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid, inhoud, wettelijkheid of enig ander kenmerk van/op enige website van derden.
Het is onmogelijk alle informatie inhoudelijk te controleren en koppeling betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen Imagicasa en de beheerders van die andere website.

Evenmin onderschrijft Imagicasa hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan dergelijke site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Imagicasa, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

4. FINANCIELE INFORMATIE
In zoverre financiële informatieve gegevens verstrekt worden, gelden deze louter als algemene informatie die ten allen tijde en zonder bekendmaking gewijzigd mag worden door Imagicasa.

Dergelijke beschikbare gegevens zijn nooit een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Bijgevolg mag de verschafte informatie niet beschouwd worden als beleggingsadvies, noch als een expliciete of impliciete uitnodiging om aandelen of andere effecten van enig bedrijf te kopen, verkopen of op enigerlei wijze daarin te verhandelen.

Bij nood aan gespecialiseerd advies in verband met roerende of onroerende waarden die hier besproken, aanbevolen of afgeraden worden, gelieve een gekwalificeerd persoon hierover te raadplegen. Alle beslissingen die hieruit volgen worden geacht op eigen verantwoordelijkheid te zijn genomen.

5. GEBRUIK VAN DE WEBSITES
De uitgever houdt zich het recht voor om de toegang te verbieden en te blokkeren tot de inhoud van deze website aan de gebruikers die gebruik maken van een of meerdere computerprogramma(‘s) die het tonen van advertenties op deze website verhindert. Dit geldt ook voor eventuele gebruikers met een betalende toegang.

6. GESCHILLEN
Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op http://ec.europa.eu/odr, doch wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, onverminderd het recht van Imagicasa om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door NEXT DREAM bv gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds aan de webmaster verbonden aan deze site gemeld worden.

7. TERUGGAVE EN RETOURBELEID
Wenst u gebruik te maken van het herroepingsrecht of goederen te retourneren, meld dit dan steeds voorafgaand aan uw zending/levering op info@imagicasa.be
Gebruik daarvoor ook steeds het formulier zoals u dat kan downloaden op de website van de federale overheid: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Uitsluitend particulieren kunnen gebruik maken van het herroepingsrecht.
Goederen die op maat zijn vervaardigd, levering van kranten, magazines of tijdschriften, of goederen waarvan de verzegeling is verbroken zijn uitgesloten van recht op retour.
Voor meer info, zie ook onze algemene voorwaarden.

B/ Privacy

1/ Waarom deze privacyverklaring?
NEXT DREAM bv, Falconpoort 23 te 2000 Antwerpen, hierna ook genoemd IMAGICASA neemt de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers belangrijk en willen u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.
Door de aankoop of het loutere gebruik van onze producten, diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. NEXT DREAM bv behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.
De verwerking van de persoonsgegevens binnen NEXT DREAM bv is onderworpen aan het Belgisch recht. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR of Verordening is een verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2/ Wie verwerkt de persoonsgegevens?
Imagicasa / NEXT DREAM bv
Falconpoort 23
2000 Antwerpen
België
Btw-nummer: BE 0548.667.137
E-mail: shop@imagicasa.be
Telefoon: +32 (0)3 502 93 47

3/ Wat wordt er precies verzameld en verwerkt?
NEXT DREAM bv verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, nieuwssites, apps en webshops.
Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die u ons zelf geeft, die wij aan u toewijzen voor en/of verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten of die we via derden hebben ontvangen.

3.1/ Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:
Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld omdat ze noodzakelijk zijn voor de aankoop of het gebruik van een product of dienst, zoals voor het nemen van een abonnement, aankoop van producten, gebruik van de website, inschrijving voor een evenement of nieuwsbrief, de deelname aan een wedstrijd of actie etc. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.
Het gaat onder andere om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:
– Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
– Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
– Bankrekeningnummer
– Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens mbt studie of opleiding
– Gegevens die betrekking hebben op het aangaan, behouden of beëindigen van een abonnement
– Alle voorkeuren die u kenbaar maakt via formulieren, social media, acties, apps, wedstrijden, etc.
– Antwoorden op vragen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken
– Financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid, in zoverre relevant
Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van NEXT DREAM bv.

3.2/ Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:
Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps moet/kunt u zich identificeren/aanmelden alvorens de applicatie te gebruiken.
Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:
– Locatiegegevens (bij benadering)
– Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
– Wat u bekijkt, leest of deelt op onze website, nieuwsbrief,…
– Hoe u bij ons bent terechtgekomen
– Of u adblocker software gebruikt
– Welk toestel, systeemsoftware of browser u gebruikt
Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

4/ Wie slaat mijn gegevens op en voor hoelang?
De persoonsgegevens worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NEXT DREAM bv. NEXT DREAM bv is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.
Voor gegevens van abonnees, lezers, geregistreerden of ontvangers van newsletters van één van onze publicaties geldt volgend bewaarbeleid:
– om fiscale redenen worden gegevens van abonnees tot 7 jaar na afloop van het abonnement bewaard.
– voor niet-abonnees, kopers van losse producten, lezers, geregistreerden, deelnemers aan wedstrijden, ontvangers van newsletters worden de gegevens verwijderd indien er geen interactie meer geweest is in de laatste 5 jaar.

5/ Verwerking van persoonsgegevens
De gegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Wij gebruiken persoonsgegevens:

5A/ Wanneer wij toestemming hebben gekregen binnen het kader van een specifiek doeleinde.

5B/ In het kader van de uitvoering van een contract of overeenkomst, bv. een abonnement, een aankoop van producten of de uitvoering van een dienst.

5C/ Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.

5D/ Wanneer Imagicasa daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene. NEXT DREAM bv beschouwt volgende verwerkingen als noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang:
Direct Marketing, voor prospectiedoeleinden en/of promotionele communcatie via mail, telefoon, post, advertising of enig ander kanaal, zowel aan bestaande klanten en abonnees als aan bezoekers van evenementen, contacten van de reclameregie,… met het oog op het aanbieden van acties, promoties, uitnodigingen, het verbeteren van het profiel en de vermoedelijke voorkeuren en interesses van de klant of prospect,…

6/ Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:
– Het leveren van producten en diensten
– (Direct) marketing
– Personalisatie en targeting
– Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden
– Marktonderzoek en analyse
– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
– Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse
– Nieuwe doeleinden

7/ Minderjarigen
NEXT DREAM bv let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Wij zullen nooit doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.
Minderjarigen worden aangemoedigd hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan NEXT DREAM bv door te sturen.
De toestemming van de ouders is steeds vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door NEXT DREAM bv via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van NEXT DREAM bv.

8/ Beveiliging van uw persoonsgegevens
NEXT DREAM bv neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

9/ Doorgeven van persoonsgegevens
Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:
– aan onze rechtsopvolgers voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid
– aan onze geselecteerde Imagicasa partners, zoals u deze op onze website kunt terugvinden
– er een noodzaak is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Imagicasa zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
– er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
– u ons daar toelating voor geeft: waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

10/ Recht op inzage en correctie
U heeft steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kan ons hiervoor contacteren via e-mail: info@imagicasa.be of per post op: Next Dream bv, Falconpoort 23, 2000 Antwerpen.
Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.
Imagicasa heeft 30 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Imagicasa uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

11/ Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden
U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:
– Kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
– Kunt u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
Wenst u dit niet, contacteer ons op info@imagicasa.be Gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:
– Kunt u van ons telefonische oproepen of SMS krijgen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
– Kunt u telefonisch gecontacteerd worden door commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
Wenst u dit niet, contacteer ons op info@imagicasa.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:
– Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
– Kunt u per mail gecontacteerd worden door commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.
Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

SURF- EN COOKIE BELEID

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Next Dream bvkunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

–Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen
– Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
– Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
– Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst (Google, Facebook,…) en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via een website van Next Dream bvom geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, is Next Dream bvhiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.

Het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën laat ons toe:
–Onze sites gebruiksvriendelijkerte maken
– Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt
– De inhoud van sites, applicaties en reclameboodschappen en advertenties aan te passen aan uw profiel (b.v. uw leeftijd, geslacht, regio….) en/of uw eerder surfgedrag, al dan niet gecombineerd met informatie uit derde bronnen
– Hetoptimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik
– Te detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën.

Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze?

We kunnen de cookies die wij gebruiken als volgtopdelen:

–Noodzakelijke cookies om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken
– Analytische cookies om inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en welke pagina’s met welke frequentie worden bezocht
– Sociale mediacookies die het mogelijk maken om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter.

Welke cookies kunnen er worden geplaatst via onze site?

First party cookies

First party cookies of directe cookies dienen om je gebruikservaring oponzewebsites te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze websites zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.

Third party cookies

Er zijnderde partijen met een andere domeinnaam die via de websites vanImagicasacookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.

Overige en onvoorziene cookies

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, foto’s of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd heeft.

De bewaartermijn verschilt van cookie tot cookie, algemeen geldt dat de cookie wordt bewaard totdat de gebruiker zijn cookies verwijdert.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Next Dream bven/of derden gebruiken uitschakelen. Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.